Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
The Bredalsholmen Shipyard and Preservation Center

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter ufører dokumentasjonstjenester i forbindelse med istandsetting av fartøyene som restaureres ved senteret. I tillegg kan senteret også kontaktes for tilstandsvurdering og dokumentasjon i forbindelse med andre fartøyprosjekt. Nedenfor følger en oversikt for de dokumentasjons- og rådgivingtjenester vi kan tilby.

Historisk-teknisk fartøydokumentasjon:

European Maritime Heritage (EMH) sine retningslinjer for konservering og restauering av skip (The Barcelona Charter (2003)) krever at en hver restaurering innledes med og ledsages av en historisk undersøkelse av skipet. Alle fartøy endres over tid, og derfor må denne dokumentasjonen inneholde både opplysninger om fartøyets opprinnelige konstruksjon og endringer foretatt på skrog, arrangement, rigg, innredninger osv. Dette historiske dokumentasjonsmaterialet skal ligge til grunn for tilbakeføring til en valgt periode i skipets historie. Videre skal det gi grunnlag for alle avgjørelser som må foretas under restaureringen, og hindre at det utføres restaurering på grunnlag av antakelser og rene gjetninger. Grunnlaget for den historisk-tekniske dokumentasjonen skaffes til veie både ved å samle inn skriftelig og muntilig historisk kildemateriale, og ved å kartlegge fartøyets eksisterende konstruksjon som kan belyse dets teknsike historie og tilstand.

Antikvarisk dokumentasjon av istandsettingsarbeider på fartøy:

I følge The Barcelona Charter art.12 skal det i alt restaureringsarbeid "utarbeides en presis dokumentasjon i form av en kritisk og analytisk rapport, illustrert med tegninger og/eller foto og andre passende medier. Hvert skritt i arbeidet med demontering, bearbeiding, remontering og tilføyelser av nye deler (...) skal inkluderes." En slik domumentasjon er nødvendig for å sikre kunnskap om fartøyet før man gjør inngrep, og for å kunne være i stand til å bygge fartøyet opp igjen slik det var før demonteringen. Videre skal denne dokumentasjonen vise hva som er gjort med fartøyet, og begrunne de valg man har gjort. Dokumentasjon er også viktig for i framtida å kunne fastslå hva som er originalt materiale og hva som er tilført på et senere tidspunkt. BDF foretar slik dokumentasjon på alle fartøyprosjekter ved senteret, men kan også tilby denne tjensten for istandsettingsprosjekter som foregår ved andre verft.

Befaring og tilstandsvurdering av stålskrog:

Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter har lang erfaring i tilstandsvurdering av jern- og stålbygde fartøy. Vi har god innsikt i hvordan slike fartøy er bygd opp, og er kjent med hvor skader, feil og malgler oppstår. En befaring eller tilstandsvurdering kan ha forskjellige motiv. Det kan gjøres med tanke på istandsetting, i forbindelse med kjøp og salg, eller i forbindelse med andre vernealternativ som å sette fartøyet på land o.l. En fullstendig tilstandsvurdering krever at skipet står på land og at skroget blir sandblåst, men mye er også mulig å avdekke ved befaring mens skipet ennå ligger på vann. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter utfører alle typer befaringsoppdrag og tilstandsvurderinger av større eller mindre art.

Rådgivingstjenester i forbindelse med istandsetting av fartøy:

Både fartøyeiere og andre verft som utfører istansettinger av jern- og stålfartøy skal kunne søke rådgivningstjenester ved fartøyvernsenteret. Vi kan f.eks foreta vernevurderinger, utarbeide planer for istandsettinger, og gi mer generelle tekniske og kulturvernfaglige råd. Vi bistår dessuten med å fremskaffe historisk tegningsmateriale og annet nødvendig for riktig antikvarisk istandsetting.

Annen kulturhistorisk dokumentasjon:

BDF har de siste årene opparbeidet seg erfaring med ulike type kulturhistorisk dokumentasjon av tekniske og industrielle kulturminner. Dokumentasjon av industriminner eller industrianlegg innbefatter registrering og oppmåling av byggningsmasse og produksjonsutstyr. Dessuten vil det ofte være vel så intressant og relevant å redegjøre for produksjontekniske og sosialhistoriske aspekter ved slike byggninger og installasjoner. Slik sett nærmer industridokumentsjonen seg bedrifthistorien ved at man tar i bruk typiske historiefaglige metoder som kildestudier og intervjuer av personer som arbeidet ved virksomheten. Også ved istandsettinger av tekniske og industrielle anlegg vil fartøyvernsenteret kunne bistå med dokumentasjon av restaureringsarbeidene. Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Adresse:

Bredalsholmen
N-4623 Kristiansand

Kontakt:

Tlf: 38 60 10 50
E-post: post@bredalsholmen.no

Åpningstid:

Man-Fre:08.00-15.00
Avtal tidspunkt for besøk!
Personvern
Innhold © Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Webdesign ©2013-2021 av Web Norge